Nyhedsbrev om udbygningen

Elipsehuset og de to klyngehuse under ombygning, juli 2023
Plejehjemmet Lillevang set fra oven juli 2023

Udbygningen af plejehjemmet er mere end halvvejs og byggeriet skrider planmæssigt frem. Alle betonvægge er støbt og tagkonstruktionerne er på plads i de tre huse - i nybyggeriet og i de to tilbygninger. Der arbejdes aktuelt på at bygge de tre huses indmad – plejeboligerne, opholds- og spisestuerne, personalefaciliteterne og alt det, som hører med til at drive et plejehjem - og som skal danne rammen for en tryg alderdom og en fortsat god ældrepleje på Lillevang.

Om projektet 

Der bliver flere og flere ældre borgere i Furesø Kommune, som har behov for en plejebolig. Derfor blev det tilbage i 2018 besluttet at udvide Plejehjemmet Lillevang med 55 plejeboliger med tilknyttede servicearealer. 

Plejehjemmet Lillevang ligger et dejligt naturskønt sted med udsigt til skoven og de åbne vidder. Det er et ”grønt botilbud”, der aktivt inddrager natur, dyr og friluftsliv i beboernes hverdag. Det holdes der fast i, når Lillevang udvides.

Der opføres 39 plejeboliger i en 2-etagers bygning på det grønne areal i midten af Lillevang. Der etableres et torv, der forbinder Lillevangs aktivitetshus med den nye bygning. De resterende 16 boliger skabes ved at bygge til på 2 af Lillevangs boligklynger; Blommehaven og Magnoliehaven. Der kommer 8 boliger ekstra til hvert hus.

Med byggeriet skabes imødekommende og overskuelige rammer både ude og inde, så det er nemt at orientere sig og komme rundt uanset handicap. Byggeriet forventes færdigt i midten af februar 2024, så de første beboere kan flytte ind i de nye plejeboliger i slutningen af marts 2024. 

Byggeledelsen og plejehjemmets personale mødes én gang om ugen. Herved kan byggeledelsen planlægge arbejderne under størst mulig hensyntagen til plejehjemmets beboere og pårørende. Ligesom plejepersonalet får mulighed for at tale med beboerne og pårørende om eventuelle støjende arbejder på forhånd.

Projektet har en løbende dialog med en følgegruppe, hvor Lillevangs Venner, Furesø Handicapråd og Seniorrådet er repræsenteret.

Fakta om byggeriet

Fakta er opstillet i alfabetisk rækkefølge.

 • Boligplan

  Boligen er en 1-rumsbolig, som kan opdeles via en fleksibel skærmvæg, hvilket tager højde for, at beboerens behov kan skifte over tid. I nybyggeriet er skærmvæggen skjult i væggen, når den ikke ønskes anvendt. I de ombyggede boligklynger kan de skærmvægge, som plejehjemmet allerede har, opsættes efter behov.  Skærmvæggen skaber fornemmelsen af soveværelse og stue, selvom det reelt er samme rum. Der indrettes med egne møbler.

  Plejeboligen bygges, så en sengeliggende beboer kan modtage pleje fra begge sider af sengen, ligesom der på badeværelset er plads til en hjælper på hver sin side af badestol, vask og toilet til at assistere beboeren samt en smal vaskemaskine og tørretumbler.

  Boligerne forberedes til, at der kan opsættes lifte og anden velfærdsteknologi, der kan fremme beboernes trivsel og fysiske formåen og/eller forbedre personalets arbejdsmiljø.

 • Byggepladsplan

  Byggepladsen er anlagt, så beboere, pårørende og personalet kan færdes sikkert og trygt i området. Der opsættes belysning og arbejdsområderne afspærres.

  Der ler lagt køreplader som indgangsvej til Blommehaven og Magnoliehaven. I Blommehaven går man ind fra Lillevænget og indgangsdøren bliver ved gruppe 3. I Magnoliehaven går man ind mellem Syrenhaven og Magnoliehaven og der er bliver indgangsdør i gruppe 1.

  Repræsentanter fra byggeledelsen og plejehjemmets personale mødes én gang om ugen for at tale om ugen, der er gået og ugen der kommer. Herved kan byggeledelsen planlægge arbejderne under størst mulig hensyntagen til plejehjemmets beboere og pårørende. Ligesom plejepersonalet får mulighed for at tale med beboerne og pårørende om eventuelle støjende arbejder på forhånd.

  Byggepladsplanen justeres løbende i takt med at byggeriet skrider frem. Se seneste byggepladsplan nederst på denne side.

 • Bæredygtighed

  Der bygges bæredygtigt, så projektet kan blive miljøcertificeret i DGNB guld.

  Ud over energimæssige tiltag som god isolering bliver de fleste byggematerialer lette at vedligeholde og vil bidrage til en lav driftsøkonomi. Der etableres et solcelleanlæg på 160 kvadratmeter på taget af nybyggeriet.

  Regnvand afledes lokalt på grunden – og løsningen er i gang med at blive projekteret færdig.   

  Projektet bidrager til at bevare Danmarks og lokalområdets naturlige flora og fauna. Der plantes træer og levende hegn med fortrinsvis hjemmehørende arter, der bruges frøblandinger, der giver et naturligt grundlag for bier, sommerfugle og andre insekter og der plantes egnede sorter i regnvandsrender og -grøfter.

 • Nybyggeri og ombygning

  De 55 nye plejeboliger med tilknyttede servicearealer opføres som et 2 etages hus og en tilbygning til 2 af Lillevangs klyngehuse; Magnoliehaven og Blommehaven.

  Den nye bygning i 2 etager i midten af plejehjemsbebyggelsen danner rammen om 39 plejeboliger. Der etableres et torv, der forbinder Lillevangs aktivitetshus med den nye bygning. Fra torvet vil der blive etableret en niveaufri hovedindgang til nybyggeriet, så kørestolsbrugere og personale med madvogne nemt kan komme ind og ud.

  De resterende 16 boliger opføres som 8 nye boliger til Blommehaven og 8 nye boliger til Magnoliehaven.

  Arkitekturen vil harmonere med Lillevangs nuværende boligklynger og bringe fornyet kvalitet ind i området.

 • Organisation

  Domea er fælles byggeforretningsfører og varetager projektledelsen af byggeriet af 55 nye almene plejeboliger med tilknyttede servicearealer på vegne af de to bygherrer; Boligselskabet Farumsødal og Furesø Kommune.

  Boligselskabet Farumsødal, som ejer de nuværende plejeboliger på Lillevang Plejehjem, vil komme til at eje de 55 nye boliger, mens Furesø Kommune vil anvise borgere til plejeboligerne på samme måde som det sker i dag.

  Totalentreprenør er C.C. Contractor.

  Bygherrerådgiver er Emcon A/S.

 • Parkering

  Mens der bygges og når byggeriet er færdigt, vil parkeringsforholdene være anderledes end de har været tidligere.

  Det er spærret for parkering ved Blommehaven og Magnoliehaven, ligesom Syrenhavens parkering er inddraget, da den i byggeperioden vil fungere som vendeplads.

  Der er anlagt en parkeringsplads på arealet foran aktivitetshuset Lillevang med indkørsel fra Lillevænget. Denne p-plads vil under byggeriet og når byggeriet er færdigt fungere som p-plads for alle med tilknytning til Lillevang.

  Der vil dog være nogle handicap-pladser foran klyngehusene. Disse er midlertidigt anlagt med jernplader, så der er 2 pladser ved Blommehaven, 1 plads ved Kornelhaven og 2 pladser ved Syrenhaven (til deling mellem Syrenhaven og Magnoliehaven).  

  Hvis der er optaget på p-pladsen, må man finde andre parkeringsmuligheder i lokalområdet – se evt. nærmeste parkeringsplads for enden af Paltholmsvej i oversigtstegning nederst på denne side.

  På den nærmeste store p-plads for enden af Paltholmvej er der som hovedregel god plads og det tager ikke mere end tre-fem minutter at gå ned til Lillevang fra denne p-plads.

 • Tidsplan

  Byggestart er i juni 2022. Boligerne forventes klar til indflytning i slutningen af marts 2024.

   

 • Udearealer

  På arealerne rundt om plejeboligerne anlægges tre nye naturtyper – Skoven, Engen og Frugtlunden.

  Der etableres 3 nye gårdrum. Et gårdrum i hver af de 2 klyngehuse, der ombygges (Blommehaven og Magnoliehaven) samt et gårdrum i nybyggeriet. Beboerne, der har bolig på 1. sal i nybyggeriet, får adgang til 3 fælles tagterrasser.  

  Gårdrummene indrettes, så de kan bruges som samlingspunkt for beboerne og personalet. Langs kanten af gårdrummet anlægges mindre bede med krydderurter og bær, der kan spises.

  Man kan følge med i de skiftende årstider både indendørs og udendørs. I mange plejeboliger kan man kigge ud på naturen gennem vinduet – også som sengeliggende – og i de fleste haver og på de fælles tagterrasser kan beboerne både finde sol og skygge.

  Den nuværende sti med pergola bevares, da den forbinder de 4 klyngehuse og aktivitetshuset med hinanden og hjælper beboerne med at finde rundt på Lillevang. Der laves en tydeligere afgræsning af plejehjemmets område via et dyrehegn, så det er lettere for beboerne at finde ud af, hvor de hører hjemme.

  Fårene vil være væk i byggeperioden, men der vil der er reserveret plads til, at de kan komme tilbage.

  Se landskabsplanen fra totalentreprenørens tilbud nederst på denne side. Bemærk at planen viderearbejdes ind til udførelsesprojektet er godkendt af de to bygherrer; Boligselskabet Farumsødal og Furesø Kommune.

 • Økonomi

  Den samlede anlægsomkostning for udbygning af 55 nye almene plejeboliger med tilknyttede servicearealer er på ca. 150 millioner kroner. Boligselskabet Farumsødal finansierer boligdelen (ca. 100 millioner kroner), mens Furesø Kommune finansierer servicearealerne (ca. 25 millioner kroner).

Del: